Re: [LAU] jpmidi, with server mode

Previous message: [thread] [date] [author]
Next message: [thread] [date] [author]
To: Raphaël Mouneyres <rmouneyres@...>
Cc: <linux-audio-user@...>
Date: Saturday, November 16, 2013 - 4:15 pm

Hello Rapha

Previous message: [thread] [date] [author]
Next message: [thread] [date] [author]

Messages in current thread:
[LAU] jpmidi, with server mode, Raphaël Mouneyres, (Tue Nov 5, 10:15 am)
Re: [LAU] jpmidi, with server mode, Julien Claassen, (Sat Nov 16, 4:15 pm)